OPEN KARATE SHITORYU

V OPEN INTERNACIONAL KARATE SHITORYU